نوآوری یعنی اینکه بتوانیم تغییرات را به چشم یک فرصت ببینیم؛ نه تهدید.

فهرست