بررسی پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش

یک پژوهش گر، قبل از انجام تحقیق و بعد از انتخاب موضوع و تدوین عنوان و قبل از نگارش طرح تحقیق، نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی خود را گسترش دهد؛ تا بتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسئله تحقیق و متغیر های خود را دوباره تعریف و معین کند و کرانه های آنها را مشخص سازد. این امر به او کمک می کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند.
پیشینه تحقیق معمولا نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است. اگر درست صورت پذیرد، به بیان مسئله کمک می کند و یافته های تحقیق را به پزوهش های قبلی متصل می سازد. بررسی پیشینه در هر تحقیق علمی چه در قالب مقاله مروری و چه در قالب مقاله علمی-پژوهشی الزامی است.

 دلایل بررسی پیشینه تحقیق

 1. قراردادن یافته های تحقیق درچارچوب تحقیقات قبلی
 2. اجتناب از دوباره کاری
 3. امکان پذیری اجرا
 4. جهت دهی تحقیقاتی
 5. تعریف و تعیین حدود مسأله
 6. تدوین فرضیه مناسب
 7. انتخاب مدل مناسب
 8. شناسایی متغیرهای مرتبط با تحقیق
 9. انتخاب روش شناسی و ابزار اندازه گیری دقیق
 10. شناسایی جامعه مناسب و تعیین حجم نمونه مورد نیاز
 11. انتخاب روش تجزیه و تحلیل مناسب

هدف از گنجاندن بخش پیشینه پژوهش، عبارت است از:

 • برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق
 • دست یابی به چارچوب نظری و یا تجربی برای مسئله تحقیق
 • آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته
برای رسیدن به این اهداف، توجه به نکات زیر ضروری است:
 • انتخاب منابع اطلاعات مرتبط با مسئله تحقیق
 • ارائه مطالب از کلی به جزئی (عمومی و اختصاصی)
 • اجتناب از بیان مطالب، به طور مجرد و بدون رابطه با یکدیگر
 • تنظیم مطالب به طور سازماندهی شده، همراه با روندهای منطقی
 • ارائه نتایج مطالعات قبلی و نقد آنها
فهرست