همکاران آتن

خانم شهناز زارع

کارشناس بهداشت، کارشناس ارشد آموزش پزشکی

خانم زهرا پاک کردار

کارشناس پرستاری، کارشناس ارشد آموزش پزشکی

خانم فاطمه پشوتن

کارشناس ارشد پرستاری

دکتر مریم السادات توانگر

دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

دکتر امیر محمد جلادت

دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

دکتر محمد مهدی پرویزی

دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی
فهرست