تفاهمنامه و قراردادها

عقد قرارداد با دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عقد قرارداد با مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عقد قرارداد با انجمن طب سنتی ایران

عقد قرارداد با آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند

آزمایشگاه پیوند با بهترین و کاملترین تجهیزات روز آزمایشگاهی و با بهره گیری از بهترین پرسنل آزمایشگاهی استان به عنوان بزرگترین آزمایشگاه خصوصی جنوب کشور می باشد

عقد قرارداد با مرکز مهندسی پزشکی شیراز

عقد قرارداد با دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

قرارداد با دانشکده دندانپزشکی

فهرست