ارتباط با ما

071-38315372 / 071-32301542

0912-060-1698 / 0917-696-4193

info@atenac.com

مرکز مهارتی علوم پزشکی : فارس – شیراز – میدان امام حسین – ابتدای خیابان مشیر فاطمی – ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز- طبقه سوم – آکادمی آتن

فهرست